school

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

  โครงการอบรม "ค่ายคุณธรรม" ของโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กๆ โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

More info

จัดการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

กิจกรรมวันภาษาไทย

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาประจำชาติไทยสืบไป โดยมีผู้อำนวยการปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธานเปิดงาน

มอบทุนการศึกษา

  ครูนฤมล คงรักษ์ ข้าราชการบำนาญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เมื่อวันที่ มิถุนายน 2562 พร้อมเลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผอ.ปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดครุใน เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562