school

จัดการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

วันเข้าพรรษา 2563

  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) โดยนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ในการนี้เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม จึงให้เฉพาะหัวหน้าชั้นและรองหัวหน้าเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของนักเรียน สาธุบุญกับทุกๆคนค่ะ

เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงต้องคัดกรองนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ส่วนการเข้าแถวให้แบ่งส่วนโดยป.4-6 เข้าแถวหน้าเสาธงเว้นระยะห่างพอสมควร ส่วนชั้นอื่นๆเข้าแถวหน้าห้องเรียนของตนเอง

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยมีนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธาน ในการนี้โรงเรียนได้แจกเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนด้วย