school

จัดการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
Responsive image

กิจกรรมวันภาษาไทย

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาประจำชาติไทยสืบไป โดยมีผู้อำนวยการปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธานเปิดงาน

มอบทุนการศึกษา

  ครูนฤมล คงรักษ์ ข้าราชการบำนาญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เมื่อวันที่ มิถุนายน 2562 พร้อมเลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผอ.ปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดครุใน เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562