บุคลากรในโรงเรียน

ผู้บริหาร

director
 • นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครู และ บุคลากร

director
 • นางบังอร วรรณอุบล
 • ครู คศ.3
director
 • นายกฤตยชญ์ วรรณชนะ
 • ครูผู้ช่วย
director
 • น.ส. สุภาพร เรืองจุ้ย
 • ครู วิกฤติ
director
 • นางสุฐิลักษณ์ กัณฑ์สุภัค
 • ครู คศ.2
director
 • นางวนิดาพรรณ สาสนพิจิตร์
 • ครู คศ.3
director
 • น.ส.นัฎฐาภรณ์ บุญทศ
 • ครูผู้ช่วย
director
 • นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้
 • ครู คศ.2
director
 • น.ส.วิกานดา ทัตตมนัส
 • ครู คศ.1
director
 • น.ส.นาตยา มั่นวงศ์
 • ครูผู้ช่วย
director
 • น.ส.อตินาฏ ภู่ทอง
 • ครู คศ.2
director
 • น.ส.อัญธิกา สีบัว
 • ครู คศ.1
director
 • น.ส.นันทิยา สีหาขัน
 • ครู คศ.2
director
 • นางอรุณ บุญบรรลุ
 • ครู คศ.3
director
 • น.ส.นิสากร จันทรมุข
 • ครูวิกฤติ
director
 • นางธรรมสรณ์ รัชตกรพิสิษฐ์
 • ครู อบจ.
director
 • นายศราวุธ สมีนาง
 • ครู ยกระดับคณิต
director
 • นางจารุวรรณ เต้าทอง
 • ครู คศ.2
director
 • น.ส.สุวรินทร์ เกริกเกียรติศรี
 • ครู คศ.2
director
 • น.ส.ปัทมา ยาประดิษฐ
 • ครู คศ.2
director
 • น.ส.วัชราภรณ์ ผลถาวร
 • ครูผู้ช่วย
director
 • น.ส.กอบลาภ กลองชนะ
 • ครูธุรการ
director
 • น.ส.ชัชฎาภรณ์ สุขทวี
 • ครู คศ.1

นักการภารโรง

director
 • ชูชาติ งามขำ
 • ภารโรง
director
 • นายณรงค์ เจริญวัลย์
 • รปภ.