ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยมีนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล เป็นประธาน ในการนี้โรงเรียนได้แจกเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนด้วย