เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงต้องคัดกรองนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ส่วนการเข้าแถวให้แบ่งส่วนโดยป.4-6 เข้าแถวหน้าเสาธงเว้นระยะห่างพอสมควร ส่วนชั้นอื่นๆเข้าแถวหน้าห้องเรียนของตนเอง