กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม

  กิจกรรมประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563