กิจกรรมวันลอยกระทง

  กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563