รับมอบเจลแอลกอฮอล์ร่วมใจสู้โควิด

  รับมอบเจลแอลกอฮอล์ร่วมใจสู้โควิดจากโครงการ BSC HONEI V เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 18,618 บาท