ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

   โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ลงประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564

- [โปรดอ่าน] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
- [โปรดอ่าน] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)